Rólunk

Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk,
aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság,

ámde maguknak az elhívottaknak, …Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.

(1.Kor 1,23-24)

 

A Szadai Baptista Gyülekezet immár 139 éve létezik, hirdetve Istennek, Jézus Krisztusban való csodálatos szeretetét és bűnbocsátó kegyelmét. Isten segítségével arra törekszünk, hogy komoly hívő életet éljünk és másokat is Jézus Krisztushoz vezessünk. Szigorúan ragaszkodunk a Szentírás drága igazságaihoz és elengedhetetlennek tartjuk a megtérés evangéliumának hirdetését az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által.

 

A Szadai Baptista Gyülekezet 1881-ben alakult meg, Kornya Mihály  „üttörő apostol” munkája által. Tanításunk alapja, azóta is a teljes Biblia, azaz Istennek az Ó- és Újszövetségben adott kijelentése, ami hitünk alapja. Hiszünk az Atya – Fiú – Szentlélek, Szentháromságban egy örök Istenben. Isten Fiát, Jézus Krisztust tartjuk egyedüli üdvözítőnknek, aki értünk bűnösökért meghalt a golgotai kereszten, a halált legyőzve feltámadt, most a mennyben van, de visszajön értünk dicsőségének angyalaival.

 

Baptistának azért neveznek minket, mert amikor bűneinkből Istenhez megtérünk és Jézus érdemében a Szentlélek által újjászületünk – Krisztus parancsára, az apostolok és az ősegyház gyakorlata szerint – baptizálással, azaz teljes víz alá merítéssel, szimbolikusan is kifejezzük, hogy Krisztussal együtt meghaltunk és feltámadtunk, és ezután vele szövetségben élünk.

 

Jézus mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik (bemerítkezik), üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16). A keresztséget tehát Jézus a megvallott hithez kötötte. A Szentírás újszövetségi részét eredetileg görögül írták. A magyar bibliafordításokban található „keresztség” szó megfelelője az eredeti görögben: baptizma. Jelentése: bemerítés. Az angol bibliafordítók lefordítatlanul hagyták bibliájukban a baptizma szót. Az újkori baptizmus 1609-től Angliából terjedt szét a világban, így maradt nekünk is görög nevünk.

 

Egyháztagnak mi azokat tekintjük, akik megtéréssel és önként vállalt hitvalló bemerítéssel lettek Krisztus követői és gyülekezeteink úrvacsorázó tagjai. Abban hiszünk, hogy az üdvözítő Krisztussal való személyes kapcsolatunkon múlik az üdvösségünk, és nem a felekezeti hovatartozáson.

 

Magyarországon már 1523-ban voltak anabaptisták (újrakeresztelkedők), 1547-től pedig a kézművességükről híres habánok is megtelepedtek. Hazánkban az újkori baptizmus 1846 óta van jelen. Napjainkban a Magyarországi Baptista Egyháznak 12 ezer hitvalló tagja van. A Baptista Világszövetséghez (Baptist World Alliance) a világ közel 200 országában, több mint 48 millió baptista keresztyén tartozik, akikkel – ha a családtagokat is hozzászámoljuk – 110 milliónál is nagyobb „baptista családot” képezünk. Így az egyik legnagyobb protestáns felekezet vagyunk a világon. Világszövetségünk célja: világszerte segíteni az evangélium hirdetését, szociális segítséget nyújtani a rászorultaknak, és szót emelni az emberi jogok védelmében.

 

Szadán jó ökumenikus kapcsolatot ápolunk a helyi reformátusokkal és a római katolikusokkal. Felekezetünk nézete, hogy: „Nincs üdvözítő felekezet, üdvözítő Krisztus van.” Tehát, aki az üdvözítő Krisztussal személyes kapcsolatban van, az a másik felekezetben is felismeri az ilyen testvérét.

 

A baptista keresztyéneket – mint protestáns hívő embereket – a teljes Szentírás ismerete és szeretete, az élő Krisztussal való személyes kapcsolat, és az egyszerű, gyakorlatias életvitel jellemzi. A megtérőkkel a hitvalló bemerítkezésük előtt személyesen foglalkozunk.    Megismertetjük velük a legfőbb bibliai alapigazságokat. A gyülekezeti tagság nálunk önkéntes, amit mindenki személyesen, a hitbeli meggyőződése alapján kérhet, de amire csak az egymás kölcsönös megismerése után kerülhet sor.

 

Alkalmainkon mindenkit szeretettel látunk, és szívből örülünk, ha valaki hitre jut, és velünk együtt kívánja követni az Úr Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját és Urát.