Újévi köszöntés

,,Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, 

azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." 

(Róma 8: 28)

 

Teremtő Istenünk gondviselő kegyelme, Új Esztendőt ajándékozott számunkra. Öröm és hála tölti szívünket, hogy 2015-t írhatunk. Igen, az elmúlt év viharai, borzalmas eseményei, természeti katasztrófái között is megtartott. Ő változatlanul oltalmunk, és biztos segítségünk a nyomorúság idején.

Üdvözletek és jókívánságok milliói fogalmazódtak meg az elmúlt napokban, órákban és lettek szétküldve a szélrózsa minden irányába. Ezekben mind megtalálható a két kimagasló ünnep: Karácsony és Új Esztendő.

- Karácsony lezár egy régi korszakot, és egy újat nyit meg. A Názáreti Jézus Krisztus személyében Isten Fia földre jött, emberré lett. Vele kezdetét vette a kegyelem korszaka, melyben mindenki számára új életet kínál. Ő, a mi Immánuelünk lett, hogy általa Isten áldott közelségébe kerüljünk.

- Az Új Esztendő nyilván hirdeti a régi elmúlását és az új kezdés kegyelmét. Teremtő Istenünk jelenlétében, szent kezébe tehettük le az elmúlt 365 napot, irgalmát, bocsánatát kérve és megnyerve bűneinkért, mulasztásainkért. Így megbékélve kezdhettük meg az Új Esztendőt.

Hálás örömmel és Megváltó Urunk szent nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ezúton is arra kívánok emlékeztetni mindenkit, hogy közülünk senki sincs elfeledve. Az a tény, hogy mi magunk is nagy örömmel emlékezünk és imádkozunk egymásért, nagy vigasztalást jelent, de messzemenően több az, hogy mennyei Atyánk szüntelen való gondviselésében vagyunk. Nála nincsen kihagyás. Ez teljes vigaszt, nyugalmat és békességet ad számunkra életünk legviharosabb perceiben is.

A fenti közismert, sokszor hirdetett és megtapasztalt igét a Szentlélek adja elénk, Pál apostol által, amelyre nagy szükségünk van az Új Esztendő kezdésekor és minden nap. Áldott meggyőződés ez. Isten megváltott népe mindig boldogan vallja, hogy Urunk gondviselő kegyelme által "minden javunkra van"! Ez pedig valóban "mindent" magába foglal! Isten igéje alapján bátran indulhatunk az előttünk álló útszakasznak. Nincs szükségünk találgatásokra, még kevésbé jóslásokra. Bizalommal és reménységgel nézzünk a jövőbe, mert velünk van az Úr! Akkor ki lehet ellenünk? Ki árthat nekünk? A Mindenható, a leghatalmasabb vezetését és oltalmát élvezzük.

Nem azt jelenti ez, hogy minket nem fog érni baj, próba, hanem azt, hogy a mi áldott Urunk mindent a javunkra fordít. Ezt tapasztalták elődeink a múltban, és mi is sokszorosan megtapasztaltuk ugyanezt. Ma ezzel a tudattal indulhatunk tovább. Bízzuk rá magunkat és egymást is, az Ő mindenható karjaira, és örömmel valljuk meg az örök Ige igazságát, mely ma és mindvégig megmarad.

Szükséges meglátnunk azt az év indulásánál, hogy az Úr hatalma mindenre kiterjedő, mindent átfogó és végtelen, hatalmán kívül jóságos és kegyelmes is. Nem akarja, hogy a bűnös elvesszen. Ez a szándéka és akarata. Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy az Úrnak nincs fontosabb terve annál, mint hogy megmeneküljünk a végső pusztulástól, hogy üdvözüljünk, hogy mindenképp eljussunk a halottak közül való feltámadásra! Jósága nem arra irányul, hogy könnyű és kényelmes életet varázsoljon nekünk, kegyelme nem azt a célt szolgálja, hogy elnézzen hibáink és bűneink felett, s azokat szóvá se tegye. Jóságának és kegyelmének egyetlen célja, hogy igaz embert, krisztusi lelket faragjon belőlünk. Mert a cél nem az, amit mi művünknek vélünk, életműnek gondolunk, hanem mi magunk vagyunk a mű, amin ő dolgozik. Mi munkatársai és szolgái lehetünk ebben az életre-halálra történő vállalkozásban. Ő rendezi el az eseményeket, a körülményeket. De ő rendeli el azt is, hogy kinek mikor mit kell tennie. A dolgok elrendelése tehát az ő jogköre, a miénk a boldog végrehajtás.

Mindazok, akik már az Urat őszintén és igazán szeretjük, tudjuk, hogy bármi ér minket, azt Ő javunkra fordítja. Legyen tehát továbbra is szívügyünk és mindennapos, szent feladatunk, hogy szívünk legyen csordultig tele Isten szeretetével. Ez abban is igazolódni fog, hogy kiárad embertársainkra. Bármit teszünk, viselje az az Úr iránti szeretetünk pecsétjét!

Isten Szentlelke által a beállott Új Esztendőben is bátran hirdessük és erős hittel valljuk a szent Ige örök igazságát. Szeressük Urunkat, Istenünket, mert akkor vele nem csupán az Új Esztendő, de az egész földi életünk, sőt az örökkévalóságunk is valóban áldott és boldog lesz.

 

Mihály Sándor