Mennybemenetel napja

Mennybemenetel napja

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” 

Mt 28,16-20

 

Jézus feltámadása után a negyvenedik napon a mennybemenetelre emlékezünk. Krisztus a feltámadása után több alkalommal jelent meg a tanítványoknak és utasította őket különböző dolgokra. Negyven napon át Jézus bátorította és buzdította az apostolokat és a tanítványokat, hogy megerősítse őket hitükben; megmagyarázza nekik az ószövetségi Írásokat, a róla szóló jövendöléseket. Most elérkezett az óra hogy, távozzon közülük.  Ezzel a jelenettel Jézus elbúcsúzott a tanítványaitól.

Jézus nem volt e-világból való, azért kellett vissza mennie. Urunk mennybemenetele arra emlékeztet minket, hogy Ő tejesítette a küldetését és visszatért a mennyországba. Amit a mennyei Atya rá bízott mindent véghez vitt. Minden hívő embernek megváltást szerzett, minden őt követőnek üdvösséget hozott.

Jézus földi életében  tanított a tanítványoknak  önmagáról: „Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához." Jn 16, 28.  Számunkra Őt követnünk kell az örök élet útján. Jézus nélkül nem juthatunk a mennyországba, mert Jézus azt mondta, hogy "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet  - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” jn 14, 6.  Jézust elkerülve nem ismerjük fel az utat, amely az Atyához vezet.  Jézus mennybemenetele arra emlékeztet bennünket, hogy mi is igyekszünk a mennyországba jutni. Krisztus mennybemenetele után Isten dicsőségébe jutott és a mennyei Atyával egyenlővé vált. Most Ő, mint a mennyei Atya uralkodni fog az mennyben és a földön egyaránt.

Jézus miután teljesítette a küldetését a világban megdicsőült és az Atya jobbján foglal helyet.  Jézus a világba azért jött, hogy vezessen bennünket az Atyához az Atya dicsőségébe. Jézus a földi életében, azt tanított nekünk, hogy nem ehhez a világhoz, hanem a mennyországhoz tartozunk. Ebben a világban ideiglenes vagyunk, ebben a világban csak rövid ideig, zarándokok vagyunk. Ami célunk a mennyország. Ezért, a mi sorsunk nem a világi, hanem mennyországi.

„Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” Jn 14, 3  Krisztus több mint kétezer évvel ezelőtt megtestesült és emberként élte az életét. Feltámadása utána fölment a mennybe.  Jézus szavai szerint az Atyánál van, Ő helyet készít mindenki számára. Mi abban hiszünk, hogy eljön a másodszor és minket is felvesz oda, ahol Ő uralkodik. Ott leszünk vele együtt, ahol Ő van.  A mi élet célunk a mennyország, ezért nagy reménnyel mindig várnunk kell az Ő második eljövetelére.

Jézus utoljára jelent meg a tanítványainak és teljes hatalommal parancsot adott nekik: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." Mt. 28, 19-20.

Tehát Krisztus minden hatalmat átadott a tanítványainak, hogy vigyék az evangéliumot minden emberhez.  Krisztus hordozóiként, Krisztus képviselőként, menjenek el az egész világra.

Jézus mennybemenetele előtt azt a legszebb ígéretet adta a tanítványainak, számunkra és minden hívő embernek is, hogy Ő velünk van és lesz minden nap, a világ végéig. Jézus valóban most is velünk van, mert Ő megígérte ezt, ez valóban igaz! Mert Jézus az Isten Fia mondta ezt nekünk. Ha akarjuk,  tapasztalhatjuk, érezhetjük az Ő jelenlétét. Ha igazán keressük minden emberben megtalálhatjuk, felfedezhetjük Őt. Jézus szent nevében manapság is sok csodák történnek. Miért? Azért, mert Jézus Jelen van közöttünk más és más módokon is.  Ezek a csodák, ezek a jelek azt jelzik, hogy, hinnünk kell erősebben és mélyítenünk kell, a mi hitünket az ő isteni jelenlétében.

Mihály Sándor