Pünkösdi versek

2014.06.06 21:40

Pünkösdi versek – 2014

Szentlélek hívása

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú-Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

Nagy Kornélia

 

Pünkösd

Oldjad meg nyelvünket, és azt az ihletet,
Amelyből millió vértanú született
Gyújtsd pünkösdi lángra,
Hogy eltévedt nyájad, az igazi utat
Ismét megtalálja.

Arénára roskadt vértanuk szent vére,
Omolj a hitetlen világ tengerére,
Rázd meg a szíveket!
Taníts meg bennünket lángoló nyelveddel,
Mi az: szeretet…

Pünkösdi rózsákkal legyen telve a föld,
Krisztusnak öröme minden szívet betölt…
Pünkösd áldott napja
Csüggedő lelkünkben, magasztos emléked
Hitünk felgyullasztja.

Vezessetek minket, ti dicső seregek,
Akik lelkendezve, énekelve mentek,
Krisztusért halálba,
Hogy sóvárgó lelkünk az ígéret földjét,
Ismét megtalálja.

Sejtelmünk a jövő zúgó szárnyát hallja,
Szállj fölénk Szentlélek hófehér galambja;
Lelkünket szenteld meg,
Hogy földi életünk, örömét, békéjét,
Találja meg benned.

Sántha Károly

 

Kármel hegyén

A Kármel ormán csendes éjszakán
Búslakodik a ma tanítványa.
Szorgos munkával volt keze tele,
Csak eredményben van nagy hiánya.

Míg mindenütt viruló élet pezsdül
Őrálló szíve búsan kesereg.
Odakint derű, kacagás az élet:
Az ő szeméből fájó könny pereg.

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyán
Égi tűz szállt le az emberekre,
Mely lángra gyújtott sok alvó szívet…
Uram! Ez ünnep ma nem lehetne?

Nem lehetne, hogy szent apostolok
Tüzes nyelvekkel szólnak az igét,
És mint Jézusnak bizonyságai
Új életet vinnének szerteszét?

Nem lehetne, hogy bűnét bevalló
Sokaság gyűlne a kereszt köré?
Isten sátora leszállna dicsőn
A melletverő bűnösök közé?…

Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg
Fehérruhások serege fölött,
Timótheusok, Titusok, Pálok
Lennének a megváltottak között?

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyán
Égi tűz szállt le az emberekre,
Mely lángra gyújtott sok alvó szívet…
Uram! Ez ünnep ma is lehetne!
Uram! Ez ünnep ma is lehetne!

Békefi Pál


 

Szentlélek, jöjj!

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged!
Gyújtsd fel szívem, oly sok, benne a vétek.
Cseréld fel erőddel erőtlenségem;
Jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem.

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Oly sokat szeretnék megvallani néked,
Hogy mindennap gúzsbaköt ellenségem;
De szentelj meg mégis: ez a kérésem.

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Segíts, hogy eszközöd lehessek néked.
Vezesse szent kezed minden lépésem;
Szentelj meg, Uram… és nincs több kérésem.

Tamáska Gyula

 

Ünnepvárás

Mi mind várjuk a sebes szélvész zendülését
Mely mikor eljön, a ködfelhőt szertetépi,
Hogy teljes fényben ússzunk és lássuk a Napot,
Hogy minden régit messze, feledés tengerébe vesse.
S minden göröngyön az Életet gerjessze:
Igen, mi várjuk az ünnepet.

Óh, mikor eljön nagy szelek szárnyán,
Hogy szertefoszlik rólunk a lepel,
Hogy meglátszik énünk, minden cselekedetünk,
S a pozdorja, szalma hogy ég majd el!

Óh, hogy fognak majd álmélkodni mind összegyűlve,
Mikor egy reggelen megjelen a Király!
És kábult álmából ébred a világ.

Hogy fog majd kárhoztatni Péter hatalmas beszéde
S azok, melyeket annyiszor hallottunk,
Vagy talán el is mondtunk.

S hogy csoda történjen velünk is azon a reggelen,
S szálljon reánk csoda-erő,
Tegyünk úgy, mint akkor sokan tettek;
Még ma térjünk meg!

Gyűljünk egybe mi is a felházba,
S beszéljünk ott a Feltámadottról,
Ígéretéről, akaratáról,
S ott maradjunk mind Jeruzsálemben…

– Óh, ha itt, így találna bennünket!
Mert biztos, hogy eljön nagyszelek szárnyán,
S mi halljuk már a nagy vizek zúgását,
És tudjuk hogy Ő, csak Ő a Szabadító.

 

 

Pünkösdre

Küldd Uram a tüzes nyelveket,
Hadd égessenek minden pogány elveket,
Minden mi múló, hamu legyen!
Tisztíts és formálj újra Istenem,
Míg életem nem lesz tükör,
Melyben a Te fényed tündököl.

Küldd, Uram, Lelked fuvalmát
Fújj el hamut, űzze lelkünk álmát,
Tanítson hangodat mindig meghallani
Neved mindenkor bátran vallani!…

Küldd Uram,… itt várunk csendben könyörögve,
Tekints kegyelemmel az értéktelen rögre.
S míg halkan Feléd száll az ima,
Megnyílik felettünk a menny kapuja.

Hallom az élet vize zúgását,
Küldd Uram, Lelked áldását.
Ahol a Te Lelked – ott a szabadság!
Nem választ el tőle mélység-magasság!
Lebegjen Lelked újból a mélység felett,
Válaszd el a múlót az öröktől szívünkbe bent,
Támassz a pusztában újból életet!

 

 

Pünkösdi Szél

Vad, konok dac volt bennem
minden új iránt,
Ész, szív bennem minden újat
mindig csak bírált.

Észokok, érvek, tények
nem bírtak vélem,
új emberem felett győzött
az ó szüntelen.

Győzött addig, míg egyszer
a titkos Erő
szélvészként csapott le rám,
földre teperő.

Honnan jött, hová ment?
Azt én nem tudom;
Csak azóta ott járok
már az új úton.

Pünkösdi szél, Te voltál!
Te tetted velem;
a Te munkád mindenütt
csodákat terem.

Újjászültél engem is!
légy érette áldott!
Szüld újjá, Uram, így
az egész világot!

Berek Péter


 

Pünkösd fényében

Pünkösd… Fényedben élek,
teremtő égi Lélek,
erőd gerjeszti lelkem,
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlő szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!

Dicsőítsd Őt ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megváltott vére árán
Istennek és Atyának.

Füle Lajos