2017. szeptember 9. szombat

2017.09.09 09:09

2017. szeptember 9. szom­bat

 

„Amíg időnk van, te­gyünk jót min­den­ki­vel.”

(Galata 6,10)

 

Is­ten igé­jé­nek meg­tar­tá­sa nem el­mé­le­ti ke­resz­tény­sé­get ered­mé­nyez, ha­nem na­gyon is gya­kor­la­ti­as tet­tek kö­vet­kez­nek be­lő­le. Ahol a ke­resz­tény­ség meg­je­lent, a misszi­ó­ban sor­ra épül­tek a kór­há­zak, is­ko­lák, ár­va­há­zak. Is­ten időt ad ne­künk ma is ar­ra, hogy má­so­kért te­gyünk. A Jé­zus-kö­ve­tés nem ön­meg­va­ló­sí­tás­ról és va­gyo­no­so­dás­ról szól, ha­nem a könnyek le­tör­lé­sé­ről, se­bek kö­tö­zé­sé­ről és te­het­sé­günk má­so­kért va­ló ka­ma­toz­ta­tá­sá­ról – ki­vé­tel nél­kül min­den­ki fe­lé. Mind­eh­hez az erő­for­rást szent igé­je ad­ja.

 

A nap éneke:

ŐRÁÁLLÓ FÚJD A KÜRTÖT

 

ŐRÁÁLLÓ SZÓLJ NE LÉGY NÉMA