2017. szeptember 8. péntek

2017.09.08 09:05

2017. szeptember 8. pén­tek

 

„Krisz­tus­ban ki­vá­lasz­tott min­ket ma­gá­nak már a vi­lág te­rem­té­se előtt, hogy szen­tek és fedd­he­tet­le­nek le­gyünk előt­te sze­re­tet­ben.”

(Efézus 1,4)

 

A ke­resz­tény em­ber kü­lön­le­ges stá­tu­sa nem kü­lön­le­ges ké­pes­sé­ge­i­ből vagy ki­emel­ke­dő élet­vi­te­lé­ből adó­dik. Is­ten ir­gal­mas és ke­gyel­mes ki­vá­lasz­tó sze­re­te­te, meg­hí­vá­sa te­het szent­té, az­az őhoz­zá tar­to­zó­vá. Ez a fel­ér­té­ke­lő és ér­ték­te­rem­tő sze­re­tet azon­ban kö­te­lez: kö­te­lez ar­ra a sze­re­tet­re, amely min­dent át­ér­té­kel ben­nünk és ve­lünk.

 

A nap éneke:

Ó MÍLY HŰ BARÁTUNK JÉZUS

 

1.Ó, mily hű barátunk Jézus,

Minden bajban megsegít,

Mily jó elé imádságban

Vinni éltünk ügyeit.

Gyakran nyugtalan a lelkünk,

Tévesek az útjaink,

Mert nem vittük hő imában

Isten elé dolgaink.

 

2.Jönnek próbák kísértések,

Nincsen örömcsillagod?

El ne csüggedj ily órában,

Lépj az Úr elé legott!

Ha legnagyobb az ínséged,

Van segítőd, mitse félj.

Hozd az Úrhoz imádságban,

Bármi kínoz, higgy, remélj!

 

3.Fáradt vagy és megterhelve,

Jól esnék az enyhülés?

Fáradtak ereje Jézus,

Hozzá jönni, Ó ne késs!

Elhagyatva élsz e földön?

Tedd rá minden terhedet,

És hozd mindig bizalommal,

Az Úr elé ügyedet.

 

Az Úr elé ügyedet.