2017. szeptember 7. csütörtök

2017.09.07 09:24

2017. szeptember 7. csü­tör­tök

 

„Ami­kor el­jön ő, az igaz­ság Lel­ke, el­ve­zet ti­te­ket a tel­jes igaz­ság­ra.”

(János 16,13)

 

A gyen­ge­sé­ge mi­att erő­re vá­gyó ke­resz­tény em­ber­nek ko­mo­lyan kell ven­nie azt, hogy az erő szó mást je­lent a mu­lan­dó vi­lág­ban és mást Is­ten ma­ra­dan­dó vi­lá­gá­ban. Az erő és a Lé­lek össze­függ. Pál be­szél is er­ről: az erő Lel­ké­ről. Pün­kösd óta árad az erő Lel­ke, s ami­kor el­jön az én éle­tem­ben, ak­kor ta­lá­lom meg a tel­jes igaz­sá­got, az Élet va­ló­sá­gát. Mai igaz­ság­ku­ta­tók és min­den­ko­ri igaz­ság­ke­re­sők szá­má­ra itt az egyet­len meg­ol­dás: kö­nyö­rög­ni a Lé­le­kért és be­fo­gad­ni a tel­jes igaz­ság­ra ve­ze­tő Lel­ket. S az az igaz­ság nem a mi ke­gyet­len igaz­sá­gunk lesz, ha­nem a sze­re­tet igaz­sá­ga.

 

A nap éneke:

JÖJJ LE Ó IGAZSÁG LELKE

 

JÖJJ LE Ó IGAZSÁG LELKE