2017. szeptember 5. kedd

2017.09.04 21:51

2017. szeptember 5. kedd

 

Krisz­tus mond­ja: „Ha meg­ma­rad­tok én­ben­nem, és be­szé­de­im meg­ma­rad­nak ti­ben­ne­tek, ak­kor bár­mit akar­tok, kér­jé­tek, és meg­ada­tik nek­tek.”

(János 15,7)

 

A fe­lül­ről ér­ke­ző erő és az éle­tünk­höz szük­sé­ges ér­té­kek után­pót­lá­sá­hoz szük­sé­günk van az imád­ság „áram­sze­dő­jé­re”. Sok­szor úgy érez­zük, blok­kol­va van az ener­gia­áram­lás, nem mű­kö­dik az ener­gia­csa­tor­na. A meg­ol­dás ez: fi­gyel­jünk ar­ra az igé­re, ame­lyet ha meg­tar­tunk, meg­tart min­ket. Ez a ke­resz­tény „ener­gia­meg­ma­ra­dás tör­vé­nye”: meg­ma­rad­ni az igé­ben és meg­tar­ta­ni az igét, Krisz­tus él­te­tő sza­vát.

 

A nap éneke:

AZ ÚR IGÉJE SZÓL