2017. szeptember 30. szombat

2017.09.29 20:58

2017. szeptember 30. szom­bat

 

„Vizs­gálj meg, Is­te­nem, is­merd meg szí­ve­met! Pró­bálj meg, és is­merd meg gon­do­la­ta­i­mat! Nézd meg, nem já­rok-e té­ves úton, és ve­zess az örök­ké­va­ló­ság út­ján!”

(Zsoltárok 139,23–24)

 

Bá­tor ké­rés ez az ige a ré­gen élt zsol­tá­ros­tól! Sok em­ber in­kább buj­kál­ni sze­ret­ne az Is­ten elől, el­rej­te­ni mind­azt, ami a szí­vé­ben van. Ez az em­ber más­hogy gon­dol­ko­zik, kész vál­lal­ni a szí­vé­ben le­vő rosszat is, azért, hogy ez­ál­tal meg tud­jon tisz­tul­ni. Nagy szük­sé­günk van ne­künk is ar­ra, hogy az Is­ten néz­zen rá az éle­tünk­re, ő pró­bál­jon meg min­ket, vizs­gál­ja meg gon­do­la­ta­in­kat, mert mi ma­gun­kat könnyen be­csap­hat­juk. Az ön­be­csa­pás­nak ko­moly ára le­het: le­té­rés az örök­ké­va­ló­ság út­já­ról, vagy­is kár­ho­zat. Et­től akar meg­men­te­ni min­ket az Is­ten az­zal, hogy igé­jé­vel na­pon­ként meg­vizs­gál min­ket, tük­röt ad elénk, meg­pró­bál, se­gít és ve­zet, hogy ne le­gyünk (örök) célt té­vesz­tett em­be­rek.

 

A nap éneke:

REJTS MOST EL

 

Rejts most el a szárnyad alá

Erős kézzel takarj be engem

 

Refrén:

Tenger tombol, zúg, süvít a szél

Te emelsz fel a vihar fölé

Uralkodsz hullámok habjain

Szívem nem fél, Benned remél

 

Csak Istenben bízz, én lelkem

Mert Ő él, nagyobb mindennél

 

Refrén:

Tenger tombol, zúg, süvít a szél

Te emelsz fel a vihar fölé

Uralkodsz hullámok habjain

Szívem nem fél, Benned remél

 

Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.