2017. szeptember 29. péntek

2017.09.28 21:00

2017. szeptember 29. pén­tek

 

„Áld­já­tok Is­tent a gyü­le­ke­ze­tek­ben!”

(Zsoltárok 68,27)

 

Meg­úju­ló ige­hir­de­tés, ige­hall­ga­tás, imád­ság, kö­zös­ség, úr­va­cso­ra­vé­tel. Mind­ezek ab­ban a pil­la­nat­ban vál­nak iga­zán élő­vé, ha a kö­zös­ség Is­tent áld­ja és di­cső­í­ti. Gyü­le­ke­ze­ti éle­tünk ak­kor kezd meg­újul­ni, ami­kor há­lát tu­dunk ad­ni Is­ten­nek mind­azért, amit tő­le kap­tunk. Kezd­jük el bát­ran, és va­ló­ban áld­juk Is­tent a gyü­le­ke­ze­te­ink­ben!

 

A nap éneke:

ÁLDJÁTOK ISTENÜNKET NEMZETEK