2017. szeptember 28. csü­tör­tök

2017.09.27 21:49

2017. szeptember 28. csü­tör­tök

 

Krisz­tus mond­ja: „A szél ar­ra fúj, amer­re akar; hal­lod a zú­gá­sát, de nem tu­dod, hon­nan jön, és ho­va megy.”

(János 3,8)

 

Szél­vi­ha­rok al­kal­má­val mind­annyi­an lát­juk a szél ere­jét és mun­ká­ját ha­zánk­ban. He­te­kig ész­re sem vesszük, hogy van le­ve­gő kö­rü­löt­tünk, az­után ugyan­az a le­ve­gő ha­tal­mas erő­vel mu­tat­ja meg ma­gát. Jé­zus ez­zel a ter­mé­sze­ti je­len­ség­gel ma­gya­ráz­za meg Ni­ko­dé­mus­nak a Szent­lé­lek mun­ká­ját, hi­szen ilyen a Szent­lé­lek is – oly­kor nem érez­zük, de ak­kor is be­lő­le élünk, más­kor pe­dig vé­gig­sö­pör az éle­tün­kön vagy kö­zös­sé­ge­in­ken, és ki­for­gat a he­lyé­ről min­dent. Mind­ezt nem rom­bo­lás­ként te­szi, ha­nem ép­pen el­len­ke­ző­leg: ez­zel épít Is­ten­nek tet­sző éle­te­ket és gyü­le­ke­ze­te­ket.

 

A nap éneke:

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK

 

1.Erős vár a mi Istenünk, / Jó fegyverünk és pajzsunk.

Ha ő velünk, ki ellenünk? / Az Úr a mi oltalmunk.

Az ős ellenség / Most is üldöz még,

Nagy a serege, / Csalárdság fegyvere,

Nincs ilyen több a földön.

 

2.Erőnk magában mit sem ér, / Mi csakhamar elesnénk;

De küzd értünk a hős vezér, / Kit Isten rendelt mellénk.

Kérdezed: ki az? / Jézus Krisztus az,

Isten szent Fia, / Az ég és föld Ura,

Ő a mi diadalmunk.

 

3.E világ minden ördöge / Ha elnyelni akarna,

Minket meg nem rémítene, / Mirajtunk nincs hatalma.

E világ ura / Gyúljon bosszúra:

Nincs ereje már, / Reá ítélet vár,

Az ige porba dönti.

 

4.Az ige kőszálként megáll, / Megszégyenül, ki bántja.

Velünk az Úr táborba száll, / Szentlelkét ránk bocsátja.

Kincset, életet, / Hitvest, gyermeket:

Mind elvihetik, / Mit ér az őnekik!

Mienk a menny örökre!

Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.