2017. szeptember 27. szerda

2017.09.27 08:56

2017. szeptember 27. szer­da

 

„Meg­vi­gasz­ta­lom őket, örö­met szer­zek ne­kik a ki­ál­lott szen­ve­dés után.”

(Jeremiás 31,13)

 

Is­ten örö­möt sze­rez ne­künk a szen­ve­dés után. Ne le­gyünk annyi­ra rö­vid­lá­tó­ak, hogy a leg­ki­sebb szen­ve­dést is azon­nal szá­mon kér­jük raj­ta, mi­köz­ben a leg­na­gyobb vi­gasz­ta­lást és örö­möt ész­re sem vesszük!

 

A nap éneke:

DRÁGA JÉZUSOM