2017. szeptember 25. hétfő

2017.09.25 09:51

2017. szeptember 25. hét­fő

 

„Ami ugyan­is nem lát­ha­tó be­lő­le: az ő örök ha­tal­ma és is­ten­sé­ge, az a vi­lág te­rem­té­sé­től fog­va al­ko­tá­sa­i­nak ér­tel­mes vizs­gá­la­ta ré­vén meg­lát­ha­tó.”

(Róma 1,20)

 

So­kan „égen-föl­dön” ke­re­sik az Is­tent, de nem ta­lál­ják, pe­dig az ég és a föld is ró­la be­szél. Ku­tat­nak min­den­fe­lé, de nem hall­ják azt a cso­dá­la­tos pré­di­ká­ci­ót, ame­lyet a te­rem­tett vi­lág zeng Te­rem­tő­jé­ről. Pe­dig az Al­ko­tó­ról tesz bi­zony­sá­got ez a gyö­nyö­rű vi­lág, ame­lyet ott­ho­nunk­ként kap­tunk, amely­nek szép­sé­ge­i­ben na­pon­ként gyö­nyör­köd­he­tünk. Vedd ész­re, test­vé­rem, mert oly gyor­san el­sza­la­dunk szám­ta­lan cso­da mel­lett, oly könnyen meg­szok­juk éle­tünk, tes­tünk, vi­lá­gunk ezer­nyi szép­sé­gét!

 

A nap éneke:

AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK

 

1. Az Úrnak zengjen ének,

Fel, égig ujjongó,

Őt áldja földön s mennyben,

Mert győztes Megváltó!

Ő megszerezte nékünk

A bűnök váltságát,

Fölvette minden vétkünk,

És értünk bűnné vált.

 

2. De messze tűnt a bánat

Harmadnap reggelén,

És felragyogva áradt

Sugárzó, tiszta fény.

Feltámadt Jézus Krisztus,

Legyőzve a halált;

Az őt dicsérő himnusz

Zengi diadalát.

 

3. Ha félelem, baj támad,

Vagy kísértés tör ránk,

Csak nézzük keresztfádat,

Az üdvnek zálogát.

Már vége lett az éjnek,

Az Úr nagy napja kél!

Vár ránk az örök élet

A mennyben Istennél.

1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.
 

 

 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.