2017. szeptember 24. vasárnap

2017.09.23 21:04

2017. szeptember 24. va­sár­

 

Ezt mond­ta Dá­vid Ná­tán­nak: „Vét­kez­tem az ÚR el­len!” Ná­tán így fe­lelt Dá­vid­nak: „Az Úr is el­en­ged­te vét­ke­det, nem halsz meg.”

(2.Sámuel 12,13) 

 

Meg­bo­csát­ha­tat­lan bű­nök. Vagy még­is van me­ne­kü­lés Dá­vid­nak, és van me­ne­kü­lés ne­künk is, ami­kor bű­ne­ink terhe alatt fel­ki­ál­tunk? Ho­gyan le­het­sé­ges a sza­ba­du­lás? Ta­lán a vé­res ve­zek­lés, le­mon­dás se­gít? En­nél több­re van szük­ség: alá­za­tos bűn­val­lás­ra és egész éle­tünk Is­ten ke­zé­be he­lye­zé­sé­re! Mond­hat­juk így is: le­bo­ru­lás­ra a Gol­go­tá­hoz! Egye­dül Krisz­tus ke­reszt­jé­nél csen­dül fel a fel­ol­do­zó szó: „Az Úr is el­en­ged­te vét­ke­det.” Kész vagy er­re? El­hi­szed, hogy ne­ked is kész meg­bo­csá­ta­ni az Is­ten?

 

A nap éneke:

HA KÖZELEMBEN ZÚG AZ ÁR

 

 

 

 

HA KÖZELEMBEN ZÚG AZ ÁR