2017. szeptember 23. szombat

2017.09.23 08:53

2017. szeptember 23. szom­bat

 

Jé­zus így szólt: „Bol­do­gok vagy­tok, sze­gé­nyek, mert ti­é­tek az Is­ten or­szá­ga.”

(Lukács 6,20)

 

Föl­dün­kön ma is ren­ge­te­gen él­nek le­igáz­va, ki­zsák­má­nyol­va, le­gya­láz­va, el­ti­por­va, tes­ti vagy lel­ki fog­ság­ban. A bű­nök és vét­kek bi­lin­csei nem is lát­ha­tók, ta­lán mi ma­gunk se vesszük ész­re, ami­kor va­la­mi el­ve­szi az időn­ket, az erőn­ket, és ural­ko­dik per­ce­ink és dol­ga­ink fö­lött. Is­ten most hív ma­gá­hoz, biz­tat, hogy Jé­zus Krisz­tus­ban meg­ad­ta szá­munk­ra a me­ne­kü­lé­si út­vo­na­lat, igé­jé­ben, szent­sé­ge­i­ben meg­ta­lál­juk mind­azt, ami­re szük­sé­günk van.

 

A nap éneke:

A SZOLGA-KIRÁLY

 

1.Gyermekként jött Égi Lény,

Glória nélkül érkeztél;

Te szolgáltál minekünk,

Halálod által élhetünk.

 

Refrén:

Íme az Úr: Szolga-Király!

Most minket hív, kövessük hát!

Hozzuk elé szívünk hódolatát,

Imádjuk a Szolga-Királyt!

 

2.Egy kertben sírt könnyezett,

Miattam hordott bűnterhet.

Megtört szívvel mondta ott:

"Legyen, Atyám, akaratod!"

 

Refrén:

Íme az Úr: Szolga-Király

 

3.Jöjj hát és nézd sebeit,

Áldozatáról hirdetik:

Eget tartó nagy kezét

Kínzó szegeknek tárta szét.

 

Refrén:

Íme az Úr: Szolga-Király

 

4.Szolgálni Ő megtanít,

Szívünknek trónján Ő lakik.

Ha fölvesszük más baját,

Akkor szolgáljuk Őt, magát.

 

Refrén:

Íme az Úr: Szolga-Király

 

Íme az Úr: Szolga-Király