2017. szeptember 20. szerda

2017.09.19 21:20

2017. szeptember 20. szer­da

 

„Igye­kez­ze­tek még job­ban meg­erő­sí­te­ni el­hí­va­tá­so­to­kat és ki­vá­lasz­tá­so­to­kat, mert ha ezt te­szi­tek, nem fog­tok meg­bot­la­ni so­ha. És így di­cső­sé­ge­sen fog­tok be­men­ni a mi Urunk és Üd­vö­zí­tőnk, Jé­zus Krisz­tus örök or­szá­gá­ba.”

(2.Péter 1,10–11)

 

A leg­jobb tan­me­net áll előt­tünk – „Is­ten is­ko­lá­já­ban”. Tá­gít­hat­juk a kört, mert Pé­ter apos­tol mon­da­ta a leg­tö­ké­le­te­sebb út min­den­ki­nek: be­teg­nek és or­vos­nak, dol­go­zó­nak és nyug­dí­jas­nak, fi­a­tal­nak és öreg­nek, fér­fi­nak és nő­nek, ku­ta­tó­nak és szem­lé­lő­dő­nek egy­aránt.

 

A nap éneke:

HŰSÉGED VÉGTELEN

 

1.Hűséged végtelen Atyám nagy Isten,

Elhat a mélybe az egek fölé,

Irgalmad nem fogy a múló idővel

Ki voltál, az maradsz mindörökké.

 

Refrén:

Hűséged végtelen, hűséged végtelen,

Minden nap új áldás árad reám.

Hiányom pótolod hatalmas kézzel.

Hűséged végtelen, Uram hozzám!

 

2.A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz.

A nap, a hold s a nagy csillagsereg,

Ezt zengi szüntelen együttes karban:

Te vagy az irgalom, a szeretet.

 

Refrén: Hűséged végtelen…

 

3.Eltörlöd bűnömet, béke leng körül,

Velem vagy s lényed úgy megvidámít,

Erőt adsz mára, a holnapra reményt,

Áldásod ontja rám bő árjait.

 

Refr: Hűséged végtelen…

 

Refr: Hűséged végtelen…