2017. szeptember 2. szombat

2017.09.01 21:08

2017. szeptember 2-3. szom­bat-vasárnap

 

„Az egye­dül bölcs Is­te­né a di­cső­ség, a Jé­zus Krisz­tus ál­tal örök­kön-örök­ké. Ámen.”

(Róma 16,27)

 

A be­fe­je­zés mű­vé­sze­te, a le­zá­rás kul­tú­rá­ja nem túl ma­gas szin­tű a mai ma­gyar va­ló­ság­ban. Hogy le­het le­zár­ni egy he­tet, be­fe­jez­ni egy fo­lya­ma­tot, egy ese­mény­sor vé­gé­re pon­tot ten­ni? A vá­lasz szá­munk­ra, ke­resz­tény em­be­rek szá­má­ra ez: is­ten­di­csé­ret­tel, a Min­den­ha­tó ma­gasz­ta­lá­sá­val. Ez az egyet­len iga­zi pont a mon­dat vé­gén… A bölcs Is­ten­nek kö­szö­net a múl­tért, a bölcs Is­ten­hez kö­nyör­gés a ren­de­zet­len dol­gok ren­de­ző­dé­sé­ért, a bölcs Is­ten­nek di­csé­ret a min­dig je­len­va­ló jó­sá­gá­ért és ir­gal­má­ért.

 

A nap éneke:

JÖJJ ÁLDJUK AZ ISTENT

 

JÖJJ ÁLDJUK AZ ISTENT