2017. szeptember 18. hétfő

2017.09.18 14:28

2017. szeptember 18. hét­fő

 

„Több jót te­szek ve­le­tek, mint az­előtt. Ak­kor meg­tud­já­tok, hogy én va­gyok az Úr.”

(Ezékiel 36,11)

 

A vá­lasz­tot­tak sok jót ta­pasz­tal­tak: Áb­ra­hám el­hí­vá­sá­tól kezd­ve az egyip­to­mi sza­ba­du­lás, a cso­dák­kal te­li ván­dor­lás, az ígé­ret föld­jé­re va­ló meg­ér­ke­zés szám­ta­lan örö­me és bi­zony­sá­ga le­he­tett a szí­vük­ben, em­lé­ke­ze­tük­ben, val­lo­má­suk­ban. Az Új­szö­vet­ség Jé­zus­ra te­kin­tő né­pe sem pa­nasz­kod­hat, mert szá­za­dok és ez­red­évek alatt Is­ten né­pe min­dig új­ra át­él­het­te és át­él­he­ti a meg­me­ne­kü­lés, a ke­gye­lem, az ígé­re­tek aján­dé­ka­it.

 

A nap éneke:

AZ ÚRNAK AZ ÉGBEN HÁLA

 

AZ ÚRNAK AZ ÉGBEN HÁLA