2017. szeptember 17. vasárnap

2017.09.17 11:27

2017. szeptember 17. vasárnap

 

„Min­de­nütt szo­ron­gat­nak min­ket, de nem szo­rí­ta­nak be, két­sé­ges­ke­dünk, de nem esünk két­ség­be.”

(2.Korinthus 4,8)

 

Van­nak or­szá­gok, ahol ma is ül­dö­zik a ke­resz­té­nye­ket, de a bá­tor, ha­tá­ro­zott, el­hi­va­tott ta­nít­vány tud­ja, Is­ten or­szá­ga a szo­ron­ga­tá­sok, fe­nye­ge­té­sek, fé­lel­mek, ve­re­sé­gek el­le­né­re, lát­ha­tat­la­nul ugyan, de nö­vek­szik. Az élő Is­ten két­sé­ges­ke­dő, bi­zal­mat­lan­ko­dó és ne­ki pi­ma­szul há­tat for­dí­tó gyer­me­kei is meg­tér­het­nek, és meg­újul­tan, meg­vál­tot­tan él­het­nek egy­má­sért.

 

A nap éneke:

NEM FÉLEK SOHA

 

NEM FÉLEK SOHA