2017. szeptember 16. szombat

2017.09.15 21:41

2017. szeptember 16. szom­bat

 

„Ma­rad­ja­tok én­ben­nem, és én ti­ben­ne­tek. Aho­gyan a sző­lő­vessző nem te­rem­het gyü­möl­csöt ma­gá­tól, ha nem ma­rad a sző­lő­tőn, úgy ti sem, ha nem ma­rad­tok én­ben­nem.”

(János 15,4)

 

A tél végén le­met­szett ve­nyi­gén hi­á­ba ke­re­sünk gyü­möl­csöt szep­tem­ber­ben, a sző­lős­gaz­dák nagy több­sé­ge már rég el­éget­te. Nem hi­á­ba mond­ja Jé­zus a ta­nít­vá­nyok­nak: kö­ves­se­tek, ra­gasz­kod­ja­tok a Te­rem­tő­höz, mert csak így re­mél­he­tő Is­ten­nek tet­sző gyü­mölcs­ter­més, meg­bo­csá­tás, tü­re­lem, pa­ran­cso­la­tok­hoz iga­zo­dó élet­vi­tel. Han­go­lód­junk a jé­zu­si ma­ga­tar­tás­ra.

 

A nap éneke:

JÉZUS TISZTA LÉNYED NÉZVE

 

1.Jézus, tiszta lényed nézve,

Lelkünk vágyik az égi fényre.

Jöjj a szívünket átadjuk néked,

Töltsön el öröm, mennyei béke.

Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj, töltsd be szent, égi fénnyel éltünk.

Szívünk tüzét kérünk, gerjeszd fel,

Hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem,

Küldd Szent Tüzed, mindenhol fény legyen!

 

2.Mért kell, ó, az éjben járnunk,

Célt, reményt vajon hol találunk?

Benned, Úr Jézus, megtaláltuk ezt,

Üdvünk életünk ára a kereszt.

Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj ....

 

3.Bárcsak Krisztus égi fénye,

Rólunk visszatükrözõdne!

Hadd látnák meg az emberek rajtunk,

Bûnünk terhétõl megszabadultunk.

Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj ....

 

Jézus, ragyogj ....