2017. szeptember 14. csütörtök

2017.09.14 07:58

2017. szeptember 14. csü­tör­tök

 

„Én, az Úr va­gyok a te Is­te­ned, ar­ra ta­ní­ta­lak, ami ja­vad­ra vá­lik, azon az úton ve­zet­lek, ame­lyen jár­nod kell.”

(Ézsaiás 48,17)

 

Is­te­nünk a vá­lasz­tott né­pet, mai né­pét, en­gem is a meg­vál­tás út­já­ra ta­ní­tott. Fia, Jé­zus éle­té­vel, szen­ve­dé­sé­vel, ha­lá­lá­val és fel­tá­ma­dá­sá­val. Az ő út­ja biz­ton­sá­gos, két­ség­te­le­nül az új le­he­tő­sé­ge­ket kí­nál­ja, szi­lár­dan és ren­dít­he­tet­le­nül hir­de­ti: ja­vunk­ra vá­lik, ha a jé­zu­si sze­re­tet út­ját jár­juk, be­csül­ve egy­mást, fá­rad­va a mel­let­tünk élő­ért.

 

A nap éneke:

JÉZUS TE ÉGI SZÉP

 

JÉZUS TE ÉGI SZÉP