2017. szeptember 11. hétfő

2017.09.11 09:06

2017. szeptember 11. hét­fő

 

„Em­be­rek­nek aka­rok a ked­vé­ben jár­ni vagy Is­ten­nek? Vagy em­be­rek­nek igyek­szem tet­sze­ni? Ha még min­dig em­be­rek­nek akar­nék tet­sze­ni, nem vol­nék Krisz­tus szol­gá­ja.”

(Galata 1,10)

 

Nagy kí­sér­tés egy is­ko­lás­nak gát­lás­ta­lan tár­sai ked­vé­ben jár­ni, még na­gyobb ve­szély a fi­a­tal­nak a fe­le­lőt­len, könnyel­mű hang­adók­hoz iga­zod­ni. Pál apos­tol a sa­ját pél­dá­já­val jár elöl: elő­ször Is­ten aka­ra­tát ta­ná­csos ke­res­ni éle­tünk min­den dol­gá­ban, mert tő­le, ál­ta­la és ér­te zaj­la­nak kö­rü­löt­tünk az ese­mé­nyek, hogy eze­ken ke­resz­tül meg­ért­hes­sük sze­re­te­tét. Min­den más lé­nyeg­te­len­né avul.

 

A nap éneke:

ISTENNEK TETSZENED

 

ISTENNEK TETSZENED