2017. szeptember 10. vasárnap

2017.09.09 21:07

2017. szeptember 10. vasárnap

 

„Bol­do­gok, akik meg­tart­ják a tör­vényt, akik­nek tet­tei min­den­kor iga­zak.”

(Zsoltárok 106,3)

 

Va­ló­ban, az Is­ten tör­vé­nye jó, és igaz tet­tek fa­kad­nak be­lő­le. Ezért kell meg­ta­ní­ta­nunk a Tíz­pa­ran­cso­la­tot gyer­me­ke­ink­nek és asze­rint él­nünk ne­künk is. Az igaz­ság cse­le­ke­de­tei nyu­godt éj­sza­kát és bel­ső, el nem ve­he­tő bol­dog­sá­got ad­nak az Is­ten­re fi­gye­lők­nek.

 

A nap éneke:

LÉGY TE MENEDÉKEM

 

1.Légy Te menedékem, légy pajzsom, sziklám,

Oltalmam, Jézus, ha ellen tör rám!

Ha a sok baj között kínoz a kétség,

Vezess jó útra, ha eltévednék!

 

2. Légy te erősségem, légy bölcsességem,

Légy ott, ha elfogyna reménységem!

Kérlek, ne engedd, hogy gyáván elfussak,

Óvj, hogy a harcban meg ne hátráljak!

 

3. Légy az, aki naponként utat mutat,

Bátorít, hogy járjam minden utad!

Szentlelked által adj új erőt nékem,

Végzésed, terved, hogy véghez vigyem!

 

4. Nem kell soha más nékem, hiszem, tudom.

Te vagy az örömöm, boldogságom.

Mindennap megújul kegyelmed bennem,

Jézusom, lényed betölti lelkem.

 

Jézusom, lényed betölti lelkem.