2017. szeptember 1. péntek

2017.08.31 21:15

2017. szeptember 1. péntek

 

„Örül­je­tek az Úr­ban min­den­kor! Is­mét mon­dom: örül­je­tek.”

(Filippi 4,4)

 

Nem pa­ran­csot ad ki Pál apos­tol, ha­nem rá­cso­dál­ko­zás­ra hív. Is­ten jó­sá­gá­nak, sze­re­te­té­nek ára­dá­sa – ha nyi­tott sze­mmel, „éles­re ál­lí­tott” ér­zék­szer­vek­kel já­runk eb­ben a vi­lág­ban – öröm­mel tölt el ben­nün­ket. Ezért fon­tos a szó: örül­je­tek az Úr­ban. A ne­ki át­adott élet meg­lát­ja a vi­lág gond­jai kö­ze­pet­te is az öröm al­kal­mát és le­he­tő­sé­gét.

 

A nap éneke:

SZERETLEK JÉZUSOM

 

1.Szeretlek Jézusom! Tudom, enyém vagy.

E világ örömet nékem már nem ad.

Sosem becsültem örömid oly nagyon

Ha egykor szerettelek, az most vagyon.

 

2.Szeretlek, mert elõbb szerettél engem,

Kereszthalállal megváltottad lelkem.

Töviskorona volt a homlokodon:

Ha egykor szerettelek, az most vagyon.

 

3.Szeretlek Téged éltem, s halálomban

Dicsérlek Téged öröm, s bánatomban.

a legvégsõ percben ezt kiálthatom:

Ha egykor szerettelek, az most vagyon.

 

4.Ha Isten trónjánál leszek majd ott fenn,

Az elhagyott nyomort mind elfelejthettem,

Ott a koronám tartva majd mondhatom:

Ha egykor szerettelek, az most vagyon.