2017. október 9. hétfő

2017.10.09 09:28

2017. október 9. hét­fő

 

„Ugyan­ab­ból a száj­ból jön ki az ál­dás és az átok. Test­vé­re­im, nem kel­le­ne en­nek így len­nie.”

(Jakab 3, 10)

 

Az Úr­is­ten, aki ma­ga a Jó és a Sze­re­tet, ar­ra te­rem­tet­te az em­bert, hogy ál­dás hor­do­zó­ja le­gyen. Úgy is mű­kö­dik a vi­lág s ben­ne az em­be­ri lét, hogy min­den, ami lé­te­zik és él, ál­dás hor­do­zó­ja le­gyen. A go­nosz ret­te­ne­tes igye­ke­ze­te, hogy ezt a visszá­já­ra for­dít­sa. S szo­mo­rú, hogy az átok ter­jed. Min­dig van ve­vő rá. Is­ten azon­ban ép­pen a gyer­me­ke­it – min­ket – akarja fel­hasz­nál­ni, hogy eb­ben az ál­dat­lan vi­lág­ban szá­junk­ból ál­dás han­goz­zék, éle­tünk­ből ál­dás fa­kad­jon.

 

A nap éneke:

ITT VAGYOK MOST