2017. október 8. vasárnap

2017.10.07 20:21

2017. október 8. va­sár­nap

 

„Jól vi­gyáz­za­tok, ho­gyan él­tek; ne esz­te­le­nül, ha­nem böl­csen, ki­hasz­nál­va az al­kal­mas időt.”

(Efézus 5,15–16)

 

Az ál­dás­ra szü­le­tett em­ber nem csu­pán lé­zeng a vi­lág­ban, sod­ród­va az ese­mé­nyek­kel. Ar­ra kap­tuk Te­rem­tőnk­től az ér­tel­mün­ket, hogy tu­da­to­san él­jünk: szá­mol­va az­zal, hogy nem vég­te­len az időnk, és szá­mol­va az­zal, hogy a sza­bott idő­ben kül­de­té­sünk van. Az idő ha­mar és könnyen el­száll. De ele­gen­dő ar­ra, hogy Is­ten sze­re­te­té­nek kép­vi­se­lői le­gyünk eb­ben a vi­lág­ban. Az idő jó ki­hasz­ná­lá­sá­hoz a böl­cses­sé­get fe­lül­ről kell (és le­het) kér­ni.

 

A nap éneke:

SZENT AZ ÚR A BÖLCS TEREMTŐ

 

1.Szent az Úr, a bölcs Teremtő,
Szent az Úr, az Alkotó,
Szent, ki volt, ki van s ki eljő,
Végtelen Mindenható!
Égi lények hangja száll:
Isten örök trónja áll!
Néki zeng e boldog ének,
Ő az Úr, a nagy Király!

 

2.Éjjel-nappal égi szent kar
Egyre zengi himnuszát,
Hangos, ékes hálaszóval
Áldja föld és ég Urát:
Méltó vagy Te, Istenünk,
Téged áldva tisztelünk!
Téged illet üdv és hála,
Néked zengjen énekünk!

Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.