2017. október 7. szom­bat

2017.10.07 12:01

2017. október 7. szom­bat

 

„Én va­gyok az Al­fa és az Óme­ga – így szól az Úr Is­ten, aki van, és aki volt, és aki el­jö­ven­dő: a Min­den­ha­tó.”

(Jelenések 1,8)

 

Mi sok­szor azt hisszük, min­den ró­lunk szól, kö­rü­löt­tünk fo­rog, ve­lünk kez­dő­dik és zá­ró­dik, pe­dig ez nem így van. Is­ten­nél van a tel­jes­ség, ne­ki kö­szön­he­tő a kez­det, és ő hoz­za el a vé­get. Bát­ran rá­bíz­hat­juk ma­gun­kat a min­den­ha­tó Is­ten­re, aki Ura múlt­nak, je­len­nek és jö­vő­nek, s aki­nek ke­zé­ben jó he­lyen van sor­sunk.

 

A nap éneke:

AZ ÉLET HAJNALÁN

 

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.