2017. október 5. csütörtök

2017.10.05 09:39

2017. október 5. csü­tör­tök

 

„Meg­ha­gyok Iz­ra­el­ben hét­ezer em­bert: min­den tér­det, amely nem ha­jolt meg a Baál előtt.”

(1.Királyok 19,18)

 

Il­lés pró­fé­ta meg volt győ­ződ­ve ar­ról, hogy ő az utol­só is­ten­fé­lő em­ber, ezért két­ség­be­esett, el­fá­sult és fel­ad­ni ké­szült a küz­del­met a bál­vány­imá­dás el­len. Az Úr azon­ban ki­je­len­tet­te, hogy so­kan van­nak még az or­szág­ban, akik hű­sé­ge­sek ma­rad­tak hoz­zá, és az új kez­det már a kü­szö­bön áll. Ha mi meg­ha­lunk, meg­szű­nik a gyü­le­ke­zet – időn­ként így ke­se­reg­nek hű­sé­ges, idős test­vé­rek, ám bal­jós jö­ven­dö­lé­sük sok eset­ben nem vá­lik va­ló­ra. Is­ten­nek há­la ezért, hi­szen ő szün­te­le­nül mun­kál­ko­dik Szent­lel­ke ál­tal: újabb és újabb em­be­re­ket hív el, s al­vó ke­resz­té­nye­ket tesz lel­kes, ak­tív kö­ve­tő­i­vé. Ne ess hát két­ség­be, hogy mi lesz az egy­ház­zal, ha te már nem le­szel, vagy erőd fogy­tán lesz! Amíg le­het, mun­kál­kodj hű­sé­ge­sen az Úr szol­gá­la­tá­ban, a töb­bit pe­dig bízd rá Is­ten­re!

 

A nap éneke:

SZÍVBŐL KÖSZÖNÖM URAM