2017. október 4. szerda

2017.10.04 08:48

2017. október 4. szer­da

 

Jé­zus így imád­ko­zott: „Meg­is­mer­tet­tem ve­lük a te ne­ve­det, és ez­után is meg­is­mer­te­tem, hogy az a sze­re­tet, amellyel en­gem sze­ret­tél, ben­nük le­gyen, és én is őben­nük.”

(János 17,26)

 

Úr Jé­zus, kö­szö­nöm, hogy el­fo­gá­sod éj­sza­ká­ján is a ti­e­id­re gon­dol­tál, és ta­nít­vá­nya­i­dért imád­koz­tál. Kö­szö­nöm, hogy meg­is­mer­tet­ted ve­lem a mennyei Atyát, és hogy az ő sze­re­te­té­ből kap­tam új éle­tet. Kér­lek, na­pon­ként ve­zess en­gem, és se­gíts, hogy tel­jes szív­vel ra­gasz­kod­jak hoz­zád!

 

A nap éneke:

DICSŐ NAPRA VIRRAD ISTEN NÉPE