2017. október 3. kedd

2017.10.03 08:07

2017. október 3. kedd

 

Pál ír­ja: Tud­juk, hogy vá­lasz­tot­tak vagy­tok. Mert a mi evan­gé­li­u­munk nem­csak sza­vak­ban ju­tott el hoz­zá­tok, ha­nem erő­vel, Szent­lé­lek­kel és tel­jes bi­zo­nyos­ság­gal is.”

(1.Thesszalonika 1,4–5)

 

Az evan­gé­li­um nem olyan „szó, mely el­száll”. Éle­te­ket vál­toz­tat meg, rab­ság­ban lé­vő­ket sza­ba­dít meg, gyen­gé­ket erő­sít, út­ke­re­sők­nek mu­tat­ja az irányt. Aki az evan­gé­li­u­mot hir­de­ti, erő­vel, Szent­lé­lek­kel és tel­jes bi­zo­nyos­ság­gal szól­hat. Az erőt­len szó­nak, Lé­lek nél­kü­li ige­hir­de­tés­nek, bi­zony­ta­lan üze­net­nek mi ér­tel­me, mi hasz­na len­ne?

 

A nap éneke:

ISTEN NÉPE