2017. október 27. péntek

2017.10.27 09:11

2017. október 27. pén­tek

 

„Lát­ta Is­ten, hogy min­den, amit al­ko­tott, igen jó.”

(1.Mózes 1,31)

 

Mi­kor is érez­tem azt, hogy va­la­mi, amit al­kot­tam, „igen jó”? Nem is tu­dom… De hogy fáj­na, ha tö­ké­let­len em­be­ri mun­ká­mat va­la­ki tönk­re­ten­né, szét­dúl­ná, meg­gya­láz­ná! A vi­lág és ben­ne az em­ber Is­ten ál­tal jó­nak te­rem­te­tett, az ő ál­dá­sát hor­doz­za. A bűn azon­ban meg­ron­tot­ta al­ko­tá­sát. Ádá­mok, Évák: pusz­tít­juk a föl­det, ön­ma­gun­kat, egy­mást. Is­ten pe­dig, ahe­lyett, hogy ha­rag­já­ban ma­gá­ra hagy­ná a vi­lá­got – le­gyen az­zá, ami­vé tet­tük –, el­küld­te Jé­zust. Hogy tisz­ta lap­pal in­dul­has­sunk. Hogy meg­ment­se azt, aki ne­ki annyi­ra drá­ga – té­ged, en­gem.

 

A nap éneke:

AZ ÚR LÉGYEN ÁLDOTT

 

1.Az Úr legyen áldott, nagy dolgokat tett;

Leküldte a földre, kit úgy szeretett;

Ó lásd, jézus érettünk halt kínhalált,

Hogy megnyissa nékünk az üdv ajtaját.

/: Õ az Úr!:/ hallja ezt föld és ég!

/: Õ az Úr!:/ áldja õt minden nép!

Ó, jöjj, vár a megváltó: hû szeretet,

Jöjj, adj néki hálát: nagy dolgokat tett.

 

2.Jöjj, zengj néki vígan, jöjj, áldd az Urat;

Mily szent öröm az, mely az úrban vígad.

De még fényesebb lesz az égi öröm,

Ha Jézusnál örvendünk majd odafönn.

/: Õ az Úr!:/ hallja ezt föld és ég!

/: Õ az Úr!:/ áldja õt minden nép!

Ó, jöjj, vár a megváltó: hû szeretet,

Jöjj, adj néki hálát: nagy dolgokat tett.

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.