2017. október 26. csütörtök

2017.10.25 21:23

2017. október 26. csü­tör­tök

 

Pál ír­ja: „Cso­dál­ko­zom, hogy at­tól, aki Krisz­tus ke­gyel­me ál­tal el­hí­vott ti­te­ket, ilyen ha­mar más evan­gé­li­um­hoz pár­tol­tok; pe­dig nin­csen más.”

(Galata 1,6–7)

 

Ha­tá­ro­zott, ke­mény, éles sza­vak­kal szól Pál. A ve­szély igen nagy: a gala­ták kö­zött olya­nok je­len­tek meg, akik az apos­tol ál­tal ala­pí­tott gyü­le­ke­zet­ben az evan­gé­li­um meg­ha­mi­sí­tá­sá­val za­vart kel­tet­tek. Át­ko­zott le­gyen, aki mást hir­det – fa­kad ki Pál. Bi­zony, mi sem le­he­tünk meg­en­ge­dő­ek. Is­ten in­gyen adott ke­gyel­mét bár eszünk nem ér­ti, hi­tünk meg­ra­gad­ja. Ma sincs más öröm­hír! Annyi tet­sze­tős, ám go­nosz, té­ves, ár­tó „ta­ní­tás” ér­ke­zik ezer csa­tor­nán. El­ra­gad­hat a za­va­ros ár, ha nem ka­pasz­ko­dunk az egy igaz evan­gé­li­um­ba, ha nem Krisz­tus igé­jén mé­rünk le min­dent, ha nem a Bib­lia a zsi­nór­mér­té­künk.

 

A nap éneke:

Ó JÉZUS ÉLTEM FÉNYE

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.