2017. október 24. kedd

2017.10.24 07:53

2017. október 24. kedd

 

„Az Úr ural­ko­dik örök­kön örök­ké!”

(2.Mózes 15,18)

 

Sem­mi sem tart örök­ké– vi­gasz­tal­ja ma­gát az em­ber rossz nap­ja­in. Van, ami (aki) örök­ké tart – vi­gasz­tal a Szent­írás. Vi­gasz in­nen néz­ve, és vi­gasz az Is­ten igaz­sá­ga, böl­cses­sé­ge, jó­sá­ga fé­nyé­ben, on­nan jö­vő üze­net­ként. Én eb­be ka­pasz­ko­dom. Így már az is el­tör­pül, hogy itt a föl­dön van szen­ve­dés, van bá­nat, ha­lál, mert ami örök­ké tart, az a lé­nyeg. És az Úr­is­ten ural­ma örök­ké tart. Ez pe­dig elég ne­kem. A hi­te­met, mint egy hor­gonyt, eb­be ve­tem.

 

A nap éneke:

IRGALMAS ISTEN

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.