2017. október 23. hétfő

2017.10.23 09:35

2017. október 23. hét­fő

 

„Jé­zus oda­men­ve meg­fog­ta Si­mon anyó­sá­nak a ke­zét, és talp­ra ál­lí­tot­ta, úgy­hogy az asszonyt el­hagy­ta a láz.”

(Mákrk 1,31)

 

Pil­la­nat­fel­vé­tel ez a tör­té­net – s még­is vi­gasz­ta­ló! Annyi nyo­mo­rú­sá­gunk van, amely­ből gyó­gyul­ni sze­ret­nénk, de csak te­he­tet­le­nül ver­gő­dünk, mint a ma­gas láz­ban fek­vő be­teg. Még az ál­ma­ink is za­va­ro­sak, és az éb­ren­lét is szen­ve­dés. Ami­kor az­tán el­hagy a láz, új­ra élet, ener­gia köl­tö­zik tag­ja­ink­ba. Mi is ki­csi, egy­sze­rű, hét­köz­na­pi em­be­rek va­gyunk. Jé­zus­nak még­is fon­to­sak. Gyen­gé­ket talp­ra ál­lí­tó, be­teg, láz­tól za­va­ros ál­mok­kal te­li éle­tün­ket gyó­gyí­tó Krisz­tus, ké­rünk, ülj ide mel­lénk! Hogy az­után mi is, mint ez a gyó­gyult asszony, szol­gál­has­sunk ne­ked.

 

A nap éneke:

MERT JÉZUS ÉL!

 

1.Isten küldte szent Fiát Jézust,

Ki gyógyulást, üdvöt hozott.

Bűnünkért folyt Golgotán vére,

De harmadnapra győztesen feltámadott.

Refrén:

Mert Jézus él, Vele szép az élet,

Ha jő a vész, nem hagy el Ő.

Hatalma véd a próbák éjén,

Így vándorutamat vidáman járom én.

 

2.Anyja ölén, a gyermek békén

Elszenderül, bízik, nem fél.

Még biztosabb sors jutott nékünk,

Hűséges Pártfogónk karján nem ér veszély.

Refr: Mert Jézus él...

 

3. Átvezet a halál Jordánján,

Ott teljesül minden remény,

Üdv, öröklét a győzők bére,

Kezükben pálma leng, és átölel a fény.

Refr: Mert Jézus él...

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.