2017. október 22. vasárnap HÁLAADÓNAP

2017.10.21 20:06

2017. október 22. va­sár­nap

HÁLAADÓNAP

 

„Mid van, amit nem kap­tál? Ha pe­dig kap­tad, mit di­csek­szel, mint­ha nem kap­tad vol­na?”

(1.Korinthus 4,7)

 

Hány­szor hall­juk: Nem azt ka­pom, amit ér­de­mel­nék. Több fi­ze­tést. Több le­he­tő­sé­get. Jobb éle­tet. Könnyebb elő­re­ju­tást. Meg­be­csü­lést, si­kert. Mert töb­bet ér­de­mel­nék. A Bib­li­át – és Pált – azért nem le­het so­ha­sem „meg­un­ni”, túl­ha­lad­ni, mert olyan alap­ve­tő igaz­sá­go­kat tár fel, mint ez a mai ige is. Ke­ves­lem, amim van. No de: mim is van, amit nem kap­tam?! Vak­sá­gunk­ban, gő­günk­ben el­hisszük (egyén és kö­zös­ség), hogy ma­gunk ju­tunk ered­mé­ny­re. A hit fé­nyé­ben meg­lát­juk, hogy ép­pen for­dít­va van: éle­tünk, kap­cso­la­ta­ink, si­ke­re­ink, ké­pes­sé­ge­ink és min­den a sze­re­tő Is­ten aján­dé­ka! S ez a lá­tás há­lát és örö­met fa­kaszt ben­nünk. Aki di­csek­szik, ve­le di­cse­ked­jék!

 

A nap éneke:

FOGADD EL HÁLAÉNEKEM

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.