2017. október 21. szombat

2017.10.21 16:51

2017. október 21. szom­bat

 

„Íme, új­já­te­rem­tek min­dent.”

(Jelenések 21,5)

 

A hét utol­só nap­ja az ősi ke­resz­tény tra­dí­ció sze­rint az el­mú­lás­ra, a vi­lág vé­ges vol­tá­ra irá­nyít­ja a fi­gyel­mün­ket. Az, hogy min­den el­múl­jon, vé­get ér­jen, el­pusz­tul­jon, a go­nosz ter­ve. Meg is tesz ter­vé­nek meg­va­ló­su­lá­sá­ért min­den le­he­tőt. Is­ten ter­ve azon­ban egé­szen más. A te­rem­tett vi­lág tönk­re­ment, az élet pusz­tul, min­den a vég fe­lé ha­lad. Is­ten szán­dé­ka ép­pen ennek az el­len­ke­ző­je: az ő ter­ve, el­kép­ze­lé­se, aka­ra­ta az, hogy új­já­te­remt min­dent. Ez a mi re­mény­sé­günk: a hét vé­gén, az élet vé­gén, a vi­lág vé­gén.

 

A nap éneke:

JER KÉRJÜK ISTEN

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.