2017. október 2. hétfő

2017.10.02 07:31

2017. október 2. hétfő

 

„Tart­sá­tok meg ren­del­ke­zé­se­i­met, és tel­je­sít­sé­tek azo­kat! Én, az Úr, szen­tel­lek meg ti­te­ket.”

(3.Mózes 20,8)

 

A hí­vő élet ket­tős­sé­ge: tartsd meg Is­ten pa­ran­cso­la­ta­it, de ugyan­ak­kor alá­zat­tal vedd tu­do­má­sul, hogy csak ak­kor le­szel szent, ha az Úr tisz­tít meg. Igyek­szem az Úr út­ján jár­ni, mert sze­re­tem őt, és nem aka­rom meg­szo­mo­rí­ta­ni atyai szí­vét. Köz­ben jó ta­pasz­tal­ni, ho­gyan for­má­ló­dik éle­tem, és ho­gyan gyom­lál ki be­lő­lem az Úr go­nosz in­du­la­to­kat, gon­do­la­to­kat, tet­te­ket. Nagy bu­ká­sok azon­ban még min­dig van­nak, s ezek em­lé­kez­tet­nek: hí­vő em­ber­ként is bű­nös va­gyok, és ke­gye­lem­re szo­ru­lok.

 

A nap éneke:

TÉGY FOGLYODDÁ, URAM

Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.