2017. október 19. csütörtök

2017.10.19 09:15

2017. október 19. csü­tör­tök

 

Nem hagysz en­gem a hol­tak ha­zá­já­ban.”

(Zsoltárok 16,10)

 

Hogy mi vár ránk éle­tünk vé­gén, nem tud­juk. Egy­irá­nyú ut­cá­ban me­gyünk ki­fe­lé a föl­di va­ló­ság­ból. Az elő­re­men­tek nem ad­nak in­for­má­ci­ót. A ti­tok ti­tok ma­rad. A re­mény­sé­get az Is­ten irán­ti bi­za­lom él­te­ti ben­nünk: ő nem hagy min­ket a hol­tak ha­zá­já­ban. Töb­bet nem tu­dunk, de ennyi elég. Az egész éle­tet más össze­füg­gés­be he­lye­zi, s iga­zi pers­pek­tí­vát sej­tet.

 

A nap éneke:

URAM A TIED MINDEN VÁGYAM

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.