2017. október 18. szerda

2017.10.17 20:59

2017. október 18. szer­da

 

„Tö­re­ked­je­tek min­den­ki iránt a bé­kes­ség­re és a szent élet­re, amely nél­kül sen­ki sem lát­ja meg az Urat!”

(Zsid.lev 12,14)

 

A rej­tőz­kö­dő Is­tent ön­hi­bán­kon kí­vül nem lát­hat­juk. Így gon­dol­juk mi, em­be­rek. De va­jon ész­re­vesszük-e a ma­gát meg­mu­ta­tó, ki­nyi­lat­koz­ta­tó Is­tent, meg­hall­juk-e a meg­szó­la­ló Te­rem­tőt? A le­vél szer­ző­je a ben­nünk lé­vő aka­dály­ra hív­ja fel a fi­gyel­met. Hogy ne le­gyen aka­dály, tö­re­ked­je­tek min­den­ki iránt bé­kes­ség­re. Nem egy ak­ci­ó­ról, ha­nem egy élet­for­má­ról van szó. Ugyan­így ak­kor is, ami­kor az Is­ten erő­te­ré­be igyek­vő, Is­ten­hez ra­gasz­ko­dó élet­ről („szent élet”) be­szél. A ke­resz­tény em­ber jel­lem­ző­je nem a tö­ké­le­tes­ség (egy­szer­re bű­nös és igaz), ha­nem az igye­ke­zet.

 

A nap éneke:

HA ISTEN BÉKÉJE

 

1.Ha Isten Békéje lakja szívemet

Úgy dúlhat vihar ellenem

Nagy hittel szívem zengi ez éneket

Az Úrban, az Úrban jó nekem

Az Úrban (az Úrban) jó nekem (jó nekem)

Az Úrban, az Úrban jó nekem

 

2.Ha Sátán tör ellenem és hálókat vet,

e szó ragyog rám fényesen:

Már Jézus értem mindent elvégezett,

vére megtisztított teljesen…

Az Úrban (az Úrban) jó nekem (jó nekem)

Az Úrban, az Úrban jó nekem

 

3. Bűnöm terhét Jézus hordta, a Bárány

Nem hagyta azt rajt\' lelkemen

Meghalt értem ott, ama kínkeresztfán

Őt dicséri hát ez énekem

Az Úrban (az Úrban) jó nekem (jó nekem)

Az Úrban, az Úrban jó nekem

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.