2017. október 17. kedd

2017.10.17 08:54

2017. október 17. kedd

 

„Ha Is­te­ne­te­ket, az Urat szol­gál­já­tok, ak­kor meg­áld ke­nyér­rel és víz­zel.”

(2.Mózes 23,25)

 

Is­ten kö­zel­sé­gé­ben él­ni biz­ton­sá­got je­lent. Nem föl­di lu­xust, nem kü­lön­le­ges hely­ze­tet, nem em­be­ri ki­vált­sá­go­kat, ha­nem biz­ton­sá­got. Aki Is­tent szol­gál­ja, biz­tos le­het ab­ban, hogy gond­vi­se­lő Ura meg­ad min­dent, ami az élet­hez szük­sé­ges. Nem töb­bet és nem ke­ve­seb­bet. Ele­gen­dőt.

 

A nap éneke:

SZÁLLJON A DICSÉRET

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.