2017. október 16. hétfő

2017.10.15 21:49

2017. október 16. hét­fő

 

„Urunk, te­kints az ő fe­nye­ge­té­se­ik­re, és add meg szol­gá­id­nak, hogy tel­jes bá­tor­ság­gal hir­des­sék igé­det.”

(Ap­Csel 4,29)

 

Is­ten szol­gá­i­ért imád­koz­ni nem va­la­mi­fé­le „fö­lös­le­ges jó cse­le­ke­det”, ha­nem az egy­ház lét­szük­ség­le­te. A szol­gá­lat­te­vő­kért, lel­kipásztorokért mon­dott imád­ság ál­dás azok­nak, akik mond­ják, s azok­nak, aki­kért mond­ják. Mert Is­ten ez­zel a szál­lal köt min­ket össze: az Atyát a gyer­me­ke­i­vel s a gyer­me­ke­ket egy­más­sal. Az imád­ság föl­di éle­tünk egyik leg­na­gyobb le­he­tő­sé­ge.

 

A nap éneke:

Ó MÍLY HŰ BARÁTUNK JÉZUS

 

1.Ó, mily hű barátunk Jézus,

Minden bajban megsegít.

Mily jó elé imádságban

Vinni éltünk ügyeit.

Gyakran nyugtalan a lelkünk,

Tévesek az Útjaink,

Mert nem vittük hű imában,

Isten elé dolgaink.

 

2.Jönnek próbák, kísértések,

Nincsen örömcsillagod?

El ne csüggedj ily órában,

Lépj az Úr elé legott!

Ha legnagyobb az ínséged,

Van segítőd, mit se félj,

Hozd az Úrhoz imádságban

Bármi is kínoz, higgy, remélj!

 

3.Fáradt vagy és megterhelve,

Jól esnék az enyhülés?

Fáradtak ereje Jézus,

Hozzá jönni, ó, ne késs!

Elhagyatva élsz e földön?

Tedd rá minden terhedet,

És hozd mindig bizalommal,

Az Úr elé ügyedet!