2017. október 15. vasárnap

2017.10.15 09:09

2017. október 15. va­sár­nap

 

„Is­ten a gő­gö­sök­nek el­len­áll, az alá­za­to­sak­nak pe­dig ke­gyel­met ad.”

(1.Péter 5,5)

 

Ke­mény lec­ke, ál­dott biz­ta­tás... A gőg, per­sze, ál­ru­há­ban kí­sért meg, és ész­re sem vesszük, már na­gyobb­ra tart­juk ma­gun­kat má­sok­nál, sőt Is­ten­nél. Az alá­zat olyan is­te­ni aján­dék, ame­lyért le­het, kell, ér­de­mes kö­nyö­rög­ni. Csak az Is­ten­re ha­gyat­ko­zó alá­zat­nak, az­az a he­lyes ön­ér­té­ke­lés­nek és a he­lyes is­ten­ér­té­ke­lés­nek van jö­vő­je. Min­den ke­gye­lem! A ke­gyel­met pe­dig az alá­za­tos szív tud­ja be­fo­gad­ni.

 

A nap éneke:

AZ AZ ALÁZAT

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.