2017. október 14. szombat

2017.10.13 21:06

2017. október 14. szom­bat

 

A ta­nít­vá­nyok un­szol­ták és kér­ték Jé­zust: „Ma­radj ve­lünk, mert es­te­le­dik, a nap is le­ha­nyat­lott már!” Be­ment hát, hogy ve­lük ma­rad­jon.

(Lukács 24,29)

 

El­múlt a hét, mú­lik az éle­tem, és mú­lik a vi­lág. Min­den szom­bat er­re fi­gyel­mez­tet. Mi ma­radt ab­ból, ami a hé­ten az enyém volt, s mi ab­ból, amit tet­tem? Ki ma­rad eb­ben a vál­to­zó és mu­lan­dó vi­lág­ban? Együtt kér­jük ta­nít­vány elő­de­ink­kel: ma­radj ve­lünk, Urunk! S a sok kér­dő­jel és bi­zony­ta­lan­ság kö­zött egy biz­tos: ő ve­lünk ma­rad.

 

A nap éneke:

MARADJ VELEM

 

1.Maradj velem, mert immár alkonyul,

Az éjszakának sötét árnya hull...

Aki segitne, senkim sincs nekem,

Ó szánj meg, Uram és maradj velem!

 

2.Amint a napfény eltűnt lassúdan,

Földi dicsőség s öröm elsuhan,

Mert csak múlandó minden idelenn,

Ó Te, ki örök vagy, maradj velem!

 

3.Minden órában vágylak Tégedet,

Nagy irgalmadat, szent szerelmedet,

Ha beszélsz hozzám, gerjedez szivem,

Uram, vigasztalóm, maradj velem!

 

4.Tárd ki felettem áldó kezedet

S én megcsókolom rajt’ a sebhelyet...

Földi éj múlik, de fény gyúl a mennyben,

Halál völgyén túl is maradj velem!

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.