2017. október 13. péntek

2017.10.13 09:01

2017. október 13. pén­tek

 

„Kí­ván­juk, hogy kö­zü­le­tek min­den­ki ugyan­azt az igye­ke­ze­tet ta­nú­sít­sa mind­vé­gig, amíg a re­mény­ség egé­szen be nem tel­je­se­dik.”

(Zsid.lev 6,11)

 

Hul­lám­he­gyek és hul­lám­völ­gyek. Lel­ke­se­dés és le­han­golt­ság. Len­dü­let és meg­tor­pa­nás. Mind­ezek ál­lan­dó kí­sé­rői em­be­ri lé­tünk­nek. A ke­resz­tény re­mény­ség – a Krisz­tus­sal va­ló ta­lál­ko­zás és egy­re mé­lyebb, majd ki­tel­je­se­dő együtt­lét – olyan haj­tó­mo­tor, olyan ener­gia­for­rás, amely vál­to­zó han­gu­la­tok és ál­lan­dó­an vál­to­zó kö­rül­mé­nyek kö­zött se­gít igye­kez­ni a jó­ra, a krisz­tu­si­ra, a hit­ből fa­ka­dó élet­re.

 

A nap éneke:

JÉZUS KERESZTJÉNÉL

 

1.Jézus keresztjénél nékem jó,

Mert onnan árad a kegyfolyó;

Szívemnek ez béke és üdvadó.

Áldom szent Nevét!

refrén:

Áldom szent Nevét! Áldom szent Nevét!

Mert vére folyt minden bűnömért,

Áldom szent Nevét!

 

2.Mily csoda, ment vagyok a bűntől,

Ezt Jézus tette kegyelméből.

Ujjong a szívem az örömtől:

Áldom szent Nevét!

refrén: Áldom...

 

3.Ó, lélek, jöjj a szent forráshoz!

Rólad itt eltűnik szenny és folt.

Majd zenged a Bárány énekét:

“Áldom szent Nevét!”

refrén: Áldom...

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.