2017. október 12. csütörtök

2017.10.12 08:45

2017. október 12. csü­tör­tök

 

Krisz­tus mond­ja: „Kér­je­tek és meg­kap­já­tok, hogy örö­mö­tök tel­jes le­gyen.”

(János 16,24)

 

Mi­cso­da nagy­sze­rű biz­ta­tás. A vi­lág, a kör­nye­ze­tünk azt mon­da­ná: Ne kér­je­tek! Urunk biz­tat: Kér­je­tek! Mert ő ada­ko­zó Úr. Ab­ban le­li örö­mét, hogy ne­künk örö­möt sze­rez. Ha ké­rünk (ez sem min­dig ma­gá­tól ér­te­tő­dik), ak­kor meg­ad­ja azt, ami­re az élet­hez va­ló­ban szük­sé­günk van. Mert bol­dog, ha min­ket, pa­nasz­ra haj­la­mos em­be­re­ket örül­ni lát. Sőt ő tel­jes örö­möt kí­nál!

 

A nap éneke:

Ó MINT ÖRÜL A SZÍVEM

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.