2017. október 11. szerda

2017.10.11 09:04

2017. október 11. szer­da

 

„Ami­kor erőt­len va­gyok, ak­kor va­gyok erős.”

(2.Korinthus 12,10)

 

A vi­lág sza­bá­lyai és szo­kás­jo­ga alap­ján nem jö­vünk rá az élet iga­zi tit­ká­ra – amely­ről Pál itt be­szél. Ami­kor erős va­gyok, ma­gam­ra ha­gyat­ko­zom, és min­dent én aka­rok ten­ni, meg­ol­da­ni. A si­ker vagy csak rö­vid tá­vú, vagy egy­ál­ta­lán két­sé­ges. Ami­kor erőt­len va­gyok, ak­kor tu­dok rá­ha­gyat­koz­ni az erős Is­ten­re. Az ő ere­jé­vel az én éle­tem­ben is meg­vál­toz­nak az erő­vi­szo­nyok…

 

A nap éneke:

CSAK TE VAGY ÉN ISTENEM

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.