2017. október 1. vasárnap

2017.10.01 13:02

2017. október 1. vasárnap

 

„Az Úr szó­lí­tot­ta Sá­mu­elt, és ő így fe­lelt: Itt va­gyok.”

(1.Sámuel 3,4)

 

Sok­fé­le hang szó­lon­gat­ja a fi­a­ta­lo­kat, és a bol­dog­ság­ra, si­ker­re vá­gyó, élet­cél­ját, ön­ma­gát ke­re­ső if­jú könnyen el­in­dul utá­nuk. Fon­tos meg­tud­nia, hogy Is­ten hí­vá­sa min­den más­nál fon­to­sabb, biz­to­sabb. A kis Sá­mu­el azt hit­te, Éli fő­pap hív­ja őt, ezért hoz­zá fu­tott oda en­ge­del­me­sen. Hon­nan is sejt­het­te vol­na, hogy az Úr szólt, mi­kor még so­ha nem ta­lál­ko­zott ve­le? Test­vé­rem, ha a te gyer­me­ke­i­det, uno­ká­i­dat, a rád bí­zott fi­a­ta­lo­kat szó­lít­ja a mennyei Atya, és ők moz­dul­ná­nak a szá­muk­ra még is­me­ret­len hang fe­lé, ugye, el­mon­dod ne­kik, hogy az Úr az?

 

 

A nap éneke:

JÉZUS HŰ MEGVÁLTÓ

 

1.Jézus hû megváltó, Isten áldott szentje,

Égi fõpap, Úr és Király, béke hírnöke.

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten,

És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem.

 

2.Jézus hû Megváltóm, nem adatott más név,

Amely által éltem lenne, s üdvre juthatnék.

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten,

És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem.

 

3.Elé állok egykor, színrõl színre látom.

Dicsõ fénye rám ragyog majd, s Krisztus lesz napom.

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten,

És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem.

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.Olvass tovább: https://www.szadaibaptista.com/