2017. november 1. szerda HALOTTAK NAPJA

2017.10.31 20:26

2017. november 1. szerda

HALOTTAK NAPJA

 

„Az élő Is­ten meg­ment és meg­sza­ba­dít.”

(Dániel 6,28)

 

Kulcs­szó: az élet. Az élő Is­ten élet­tel aján­dé­ko­zott meg, mi, em­be­rek azon­ban a mu­lan­dó­ság há­ló­já­ba ke­rül­tünk, s új­ra meg új­ra oda­la­ví­roz­zuk ma­gun­kat. Is­ten él, és ma is éle­tet kí­nál. Egye­dül ő ké­pes meg­men­te­ni az ér­tel­met­len élet­től és meg­sza­ba­dí­ta­ni a vég­le­ges el­mú­lás­tól. Kö­zel­sé­gé­ben jó­sá­gá­val ki­tel­je­se­dő élet­re hív, amely át­hi­dal­ja a bio­ló­gi­ai lét szü­le­té­sét és pusz­tu­lá­sát. Már itt el­kez­dőd­het, s „oda­át” foly­ta­tód­hat az, amit Is­ten élet­nek hív, és szá­munk­ra ké­szí­tett el. Csak eb­ben az éle­tet adó ke­gye­lem­ben van re­mény­sé­günk.

 

A nap éneke:

JÉZUS LELKEM ÜDVE

 

1.Jézus lelkem üdve, gyógyír, fájó szívre,

Jézus égi bér!

Halld, mint sírok hozzád, fordítsd hozzám orcád,

Szóm oly vágyva kér!

Ó, mennybéli Vőlegény,

Szent Jézus csak Téged várlak.

Nincsen drágább Nálad!

 

2.Védő szárnyad alatt lelkem megnyugodhat,

Ó, míly szép remény!

Békét nyer a lelkünk, semmi bajt nem érünk,

Jézus hű kezén.

Gyakran csábít minket ez a világ,

Mégis lelkem békét Nálad,

Nyugtot ott találhat!

 

3.El világi kincsek, rátok nem tekintek,

Jézus az enyém!

Tán ti kellenétek, hiú tisztességek?

Jézus az enyém!

Érjen bár szégyen és kár,

Ha sokat is kell szenvednem,

Mégis kedvel lelkem!

 

4.Készíts helyet lelkem, mert a drága Mester,

Jézus lép be most!

Kik örömmel várják, szívüket ki tárják,

Ott van Ő legott.

Ó, a szívem már nyugodt,

Meg van a legfőbb öröme:

Jézus lelkem üdve!

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.