2017. január 9. hét­fő

2017.01.08 22:04

2017. január 9. hét­fő

 

Jé­zus így szólt: „Imád­koz­za­tok azo­kért, akik bán­tal­maz­nak ti­te­ket.”

(Lukács 6,28)

 

Éle­tünk­ben sok­szor ke­se­rû­en ta­pasz­tal­hat­juk, hogy bi­zo­nyos em­be­rek cél­táb­lái va­gyunk, ki­sze­melt ál­do­za­tok. Va­la­mit ten­nünk kell, hogy mind­ezt fel­dol­goz­zuk. A szõ­nyeg alá söp­rés a le­he­tõ leg­rosszabb tech­ni­ka. Az õsi elv pedig: „Fuss el vagy üss vissza!” Jé­zus e két prob­lé­ma­meg­ol­dás egyi­ké­nek sem hí­ve. Azt mond­ja: imád­koz­za­tok ér­tük! Ag­resszió ag­resszi­ót szül. Ha­rag ha­ra­got szül. Bosszú bosszút szül. Sze­re­tet sze­re­te­tet. „Imád­koz­za­tok azo­kért, akik bán­tal­maz­nak ti­te­ket.”

 

A nap éneke:

JÉZUS CSODÁS KEGYELME

JÉZUS CSODÁS KEGYELME