2017. január 13. péntek

2017.01.12 21:56

2017. január 13. pén­tek

 

Jé­zus ezt mond­ta: „Az én Atyám min­dent át­adott ne­kem, és sen­ki sem is­me­ri a Fi­út, csak az Atya, az Atyát sem is­me­ri sen­ki, csak a Fiú és az, aki­nek a Fiú akar­ja ki­je­len­te­ni.”

(Máté 11,27)

 

Atya, Fiú, Szent­lé­lek. Is­te­ni egy­ség, is­te­ni ti­tok. Még­is meg­sejt­he­tünk be­lõ­le va­la­mics­két tü­kör ál­tal ho­má­lyo­san, hi­szen Is­ten igé­je be­pil­lan­tást en­ged az igaz­ság­ba. Jé­zus­sal együtt Atyánk­nak szó­lít­hat­juk a te­rem­tõ, for­má­ló, ke­gyel­mes Is­tent. Nem va­gyunk már ide­ge­nek, „kül­sõ­sök”, tá­vol­le­võk, ha­nem sze­re­tett csa­lád­ta­gok, és ez öröm­re és há­la­adás­ra ad okot. Ad­junk há­lát szû­kebb és tá­gabb csa­lá­dun­kért, és ke­res­sük meg ben­ne he­lyün­ket, fel­ada­ta­in­kat!

 

A nap éneke:

MONDD EL URADNAK

 

MONDD EL URADNAK